Realizacje

Inwentaryzacja przyrodnicza

Przyrodnicza inwentaryzacja (ichtiofauna i entomofauna) stanowiąca integralną część raportu do projektowanego przedsięwzięcia o nazwie: „Warniki – Witnica I – remont wału p. powodziowego rzeki Warty w km wału 16 + 900 – 22 + 760”, na terenie gminy Witnica i miasta Kostrzyn (2012).

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz Nadzór przyrodniczy  w ramach zadania „Wycinka 340 szt. drzew oraz 202600 m2 zakrzaczeń rosnących na działce nr 1473/5 obręb Zamoście, gmina Gorzów oraz na działce nr 99/1 i 99/3 obręb Niwica, gmina Deszczno” (2015).

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa Zakładu Produkcji Nośników Energetycznych ECO-RAVEN Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą (2013).

Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przyległych do mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 0+000 w miejscowości Kostrzyn nad Odrą- ichtiofauna (2011).

Przedinwestycyjna inwentaryzacja przyrodnicza w ramach działania: „Wycinka drzew i krzewów na działkach nr 44/1 i 44/2 Obręb ewidencyjny Strużka celem przywrócenia gruntów do użytku rolnego” (2017).

Przedinwestycyjna inwentaryzacja przyrodnicza w ramach działania: „Wycinka drzew i krzewów na działce nr 178 i 179 obręb Janczewo, gmina Santok celem przywrócenia gruntów
do użytku rolniczego” (2017).

Badania oraz inwentaryzacja ichtiofauny

Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki (2011-2012).

Inwentaryzacja ichtiofauny rzeki Odry na odcinku Rąpice-Świecko ze szczególnym uwzględnieniem Różanki (Rhodeus sericeus, Pallas, 1776).

Badania ichtiofauny w latach 2014-2015 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki”(2014-2015).

Nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy oraz inwentaryzacja przyrodnicza w ramach zadania pn: „Wycinka drzew zlokalizowanych na terenach komunalnych miasta Głogowa – byłej strefy ochronnej huty miedzi na działkach nr: 35/5, 35/6, 35/4, 35/7, 35/8, 35/9, 35/2, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/8, 37/2, 38/1, 38/2, 147, 152, 154, 42/1, 43, 35/3, 36/3, 158, 150, 153, 42/3  w gminie Głogów” (2016).

Nadzór przyrodniczy przy wycince drzew w ramach przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. Śląskie (polder)” (2013).

Nadzór przyrodniczy przy wycince drzew w gminie Santok, miejscowość Janczewo. Przywrócenie gruntów do użytku rolniczego (2017).

Nadzór przyrodniczy podczas wycinki drzew w miejscowości Kostrzyn nad Odrą, województwo lubuskie (2017).

Nadzór przyrodniczy podczas realizacji inwestycji „Wycinka drzew i krzewów na działkach nr 44/1 i 44/2 obręb ewidencyjny Strużka, gmina celem przywrócenia gruntów do użytku rolnego” (2017).

Ewaluacja ex-post

Ewaluacja ex-post projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności obszarów Natura 2000 „Dolna Odra” (PLB320003 i PLH320037) i „Ujście Warty” (PLC080001)” poprzez tworzenie miejsc lęgowych ptaków i ochronę tych lęgowisk przed drapieżnictwem inwazyjnych gatunków obcych” (2015-2016).

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski i przyrodniczy na zadaniu: „Konserwacja odcinka rzeki Myśla w km 50+000 – 54+070, gm. Lubiszyn”(2013).

Nadzór inwestorski w zakresie ochrony przyrody na zadaniu: „Zarządzanie projektem POIiŚ: Budowa drogi ekspresowej S-3 Gorzów Wlkp.- Nowa Sól, podzadanie Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz w km 0+(-) 500 do 37+146” (2011).

Nadzór dla zadania pn.: „Dostosowanie drogi krajowej nr 2 (odcinek dwujezdniowy) do parametrów autostrady na odcinku od km 0,00 do km 1+100,0 (km autostradowy od km 0+895,0 do km 1+995,0)” (2011).

Nadzór przyrodniczy przy wycince drzew w ramach przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. Śląskie (polder)” (2013).

Inwentaryzacja przyrodnicza Parku Narodowego

Inwentaryzacja przyrodnicza – ichtiologiczna prowadzona na urządzeniach melioracji szczegółowej (kanałach melioracyjnych) zlokalizowanych na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny-Witnica w Parku Narodowym „Ujście Warty” wykonana na potrzeby projektu „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie polderu północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są dobre! Etap 2 (2011).

Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru Natura 2000

Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru PLC080001 „Ujście Warty” oraz Parku Narodowego „Ujście Warty” na potrzeby realizacji Planu Ochrony – ichtiofauna (2012-2013).

Charakterystyka przyrodnicza

Charakterystyka przyrodnicza obszarów przeznaczonych pod zabudowę Farm Wiatrowych Smolnica-Zielin-Troszyn (2013).

Charakterystyka przyrodnicza obszarów przeznaczonych pod zabudowę nad Jeziorem Warnickim oraz w sąsiedztwie oczek wodnych. – zmiana planu zagospodarowania gminy Dębno (2014).

Screening, ocena wstępna

Ocena wstępna (screening) lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie Trześniowa (gmina Ośno Lubuskie) pod względem jej potencjalnego negatywnego oddziaływania na awifaunę oraz chiropterofaunę  (2011).

Monitoring

Monitoring chiropterologiczny dla terenu projektowanej farmy wiatrowej w rejonie Trześniowa (gmina Ośno lubuskie). Raport z badań prowadzonych w okresie III 2011 – V 2012 (2011-2012).

Monitoring chiropterologiczny i ornitologiczny dla terenu projektowanej farmy wiatrowej w rejonie Trześniowa (gmina Ośno lubuskie). Raport z badań prowadzonych w okresie III 2011 – V 2012 (2011-2012).

Realizacja Monitoringu Ptaków Mokradeł  w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (2011).

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko obejmującej inwentaryzację i ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na ssaki i ptaki planowanej inwestycji  „Budowa zbiornika wodnego Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie” (2013).

Wykonanie części przyrodniczej raportu oddziaływania na środowisko budowy budynków usługowo – turystycznych wraz z przyłączami w miejscowości Pogorzelica (gmina Rewal) (2009).

Wykonanie części przyrodniczej raportu oddziaływania na środowisko planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej  w Dąbroszynie (gmina Witnica) (2009).

Plan Ochrony, Plan Zadań Ochronnych

Operaty ochrony fauny do planów ochrony parków narodowych: PN Ujście Warty i obszaru Natura 2000 Ujście Warty, Drawieńskiego PN i PZO dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej oraz Wolińskiego PN (2011).

Inwentaryzacja rzadkich gatunków ptaków w obszarach Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska i Pojezierze Myśliborskie (2007).

Ocena sytuacji i potrzeb ochrony gatunków ssaków w obszarze Ujście Warty w ramach projektu „Opracowanie planów zarządzania dla wybranych obszarów zgłoszonych do sieci Natura 2000 w ramach projektu bliźniaczego PL/IB/2001/EN/02: Wdrażanie sieci Natura 2000” (2008).

Analizy

Wykonanie analizy porównawczej i oceny dokumentów zawierających „Wytyczne do metodyki prowadzenia badań inwentaryzacji przyrodniczej dla obiektu elektrowni jądrowej” (2010).

Plany zagospodarowania przestrzennego, Planowanie, GIS

Charakterystyka przyrodnicza obszarów przeznaczonych pod zabudowę nad Jeziorem Warnickim – zmiana planu zagospodarowania gminy Dębno (2014).

Opracowanie ekofizjograficzne (współpraca) dla Zielonogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (2014-2015).