Aktualności

Aktualności

Pomagamy w uzyskaniu decyzji środowiskowej dla największej farmy fotowoltaicznej w lubuskiem

EKO-KONSULT kolejny już raz odpowiada za przygotowanie niezbędnej dokumentacji, a w tym badań terenowych w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 50 MW w województwie lubuskim. Projektowana farma fotowoltaiczna będzie należeć do grupy największych takich instalacji w Polsce.

Prace w ramach raportu ooś dla przebudowy i remontu Pałacu w Gąskach

Z początkiem maja rozpoczęliśmy prace terenowe w ramach rozbudowy, remontu Pałacu w Gąskach oraz budowy nowych obiektów. Działania specjalistów z EKO-KONSULT miały na celu zinwentaryzowanie przedstawicieli fauny i flory na terenie blisko 3 ha, graniczącym z obiektem na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej. Prace terenowe będą obejmowały cały sezon lęgowy ptaków oraz okres wegetacji roślin.

Wspieramy proces inwestycyjny dla farm fotowoltaicznych

W bieżącym roku w zdecydowanej mierze nasze działania skupione są w zakresie szeroko pojętej energii odnawialnej, a szczególnie farm fotowoltaicznych. Wspieramy inwestorów w drodze uzyskania decyzji środowiskowych przygotowując kompletną dokumentację. Tylko w tym roku uzyskaliśmy trzy decyzje środowiskowe dla farm zlokalizowanych w województwach dolnośląskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Jesteśmy w trakcie realizacji dla dwóch dużych farm w województwie zachodniopomorskim, dwóch w mazowieckim, czterech w lubuskim, z czego dwie powstaną w granicach miasta Kostrzyna nad Odrą.

Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i BDO

Początek roku to okres obowiązkowej sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska większości przedsiębiorstw. W tym zakresie EKO-KONSULT na zasadzie outsourcing`u świadczy usługi wspierając przedsiębiorców i jednocześnie zwalniając ich z tego obowiązku. Nasi specjaliści obsługują kilkanaście firm wypełniając obowiązki z zakresu ochrony środowiska, również te wynikające z BDO.

Rozbudowa zakładu LOOTOR Sp. z o.o. w Słońsku

Swoim doświadczeniem będziemy wspierać firmę LOOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku w ramach planowanej rozbudowy zakładu produkującego pellet ze słomy i siana – wiodącego i jednego z większych na terenie Polski. W chwili obecnej zakład posiada certyfikat ENplus w zakresie produkcji pelletu drzewnego najwyższej klasy jakości klasy A1, co przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na produkt i jednocześnie na potrzebę zwiększenia produkcji. W pierwszej kolejności specjaliści z EKO-KONSULT przeprowadzą niezbędne badania emisji oraz hałasu, które następnie posłużą analiz w dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej.

Budowa przepławki dla ryb na rzece Wisłok

Firma EKO-KONSULT wspólnie z partnerem wykonawczym ENERGOPROJEKT Warszawa S.A. podjęła współpracę z PGE Energia Ciepła S.A. w ramach nowego zadania polegającego na odtworzeniu progu piętrzącego na rzece Wisłok, a w tym remontu kapitalnego progu piętrzącego i umocnień dna i brzegów rzeki powyżej i poniżej progu oraz budowy przepławki dla ryb. Nasi specjaliści odpowiedzialni są za przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej. Nasze działania będą również skupiały się w zakresie nadzoru nad projektowaną przepławką dla ryb.

 

Budowa osiedla domów jednorodzinnych w obszarze Natura 2000 Łąki Gór i Pogórza Izerskiego

Obecnie wspieramy swoim doświadczeniem dewelopera realizującego dużą inwestycję, polegającą na budowie 72 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Mirsk w województwie dolnośląskim prowadząc badania terenowe oraz przygotowując pełną dokumentację na potrzeby decyzji środowiskowej. Inwestycja zakłada zabudowę wolnostojących domów jednorodzinnych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, studniami oraz pozostała infrastrukturą towarzyszącą. Całość będzie umiejscowiona w pięknym krajobrazie obszaru Natura 2000 Łąki Gór i Pogórza Izerskiego.

 

Badania podłoża gruntowego na terenie KSSSE w Kostrzynie nad Odrą

Specjaliści z EKO-KONSULT rozpoczęli badania podłoża gruntowego niezbędne w celu budowy studni na pobór wód na potrzeby przemysłowe dla nowo budowanego zakładu w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Na podstawie uzyskanych badań powstanie dokumentacja hydrogeologiczna, jako część operatu wodno-prawnego.

Będzie to już kolejne zadanie, powierzone naszej firmie na obszarze K-S SSE w Kostrzynie nad Odrą.

 

 

Współpraca z Kopalnią Węgla Brunatnego KWB Sieniawa

Firma EKO-KONSULT rozpoczęła współpracę z Kopalnią Węgla Brunatnego Sieniawa, wykonując niezbędne badania naukowe oraz analizy służące ocenie wrażliwości planowanych do eksploatacji lokalizacji w związku z możliwością wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na faunę i florę.
Począwszy od 2018 roku każdy obszar przewidziany pod eksploatację będzie podlegał szczegółowej kontroli terenowej, badaniom oraz niezbędnym analizom.

Na podstawie uzyskanych wyników badań będzie można stwierdzić, czy eksploatacja na wskazanym terenie nie będzie powodowała znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko.

 

 

Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową.

choszczno

EKO-KONSULT podpisała umowę na pełnienie nadzoru nad przebiegiem prac polegających na przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową.

Za realizację całego kontraktu pn. „Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową” jest firma IDS-BUD S.A. z Warszawy.
Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie.

W zakres zleconych robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń oraz rozruchem technologicznym oczyszczalni.

Szczegóły projektu znajdziesz tutaj.

 

Inwentaryzacja przyrodnicza EKO-KONSULT dla Gminy Słubice.

nadzór przyrodniczy

Specjaliści z EKO-KONSULT przeprowadzili inwentaryzację przyrodniczą dla gminy Słubice niezbędną w procedurze przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego.

W ramach tego procesu planuje się wycinkę wyznaczonych wcześniej drzew i krzewów, które nie stanowią siedlisk dla ptaków, a ich usunięcie pozwoli na zwiększenie areału użytkowanego przez rolników.

 

 

 

Przedinwestycyjna inwentaryzacja przyrodnicza dla PKP PLK S.A.

EKO-KONSULT prowadzi przedinwestycyjną inwentaryzację przyrodniczą w ramach działania polegającego na wykonaniu nowych pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej nr 354 Poznań POD- Piła Główna na odcinku od 46150 do 47300 km oraz wycinka zbędnej roślinności w tym drzew wzdłuż linii kolejowej nr 354 Poznań POD- Piła Główna na potrzeby PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

 

 

 

Przygotowanie dokumentacji w ramach zmiany na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa.

karta informacyjna

EKO-KONSULT wspiera swoim doświadczeniem inwestorów w powiecie bydgoskim. Firma przygotowuje dokumentację niezbędną dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w gminie Osielsko.

W związku z §3 ust. 1 pkt. 86 (zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu: – jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych; – jeżeli dotyczy lasu będącego enklawą pośród użytków rolnych lub nieużytków; -na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6, ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy; – w granicach administracyjnych miast) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późń. zm), będzie zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 

EKO-KONSULT odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji dla projektu WAKEBOARD.

wakeboard

Firma EKO-KONSULT przygotowuje dokumentację w ramach planowanej inwestycji polegającej na budowie parku rozrywki z torem do wakeboardu w Konstancinie-Jeziorna.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę dwóch dwu słupowych torów do wakeboardu wraz z pomostami startowymi i infrastrukturą towarzyszącą. Zamierzone przedsięwzięcie na podstawie § 3ust. 2 pkt 49 oraz rozporządzenia Rady   Ministrów   z   dnia   9   listopada   2010   r. w  sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Kolejne badania terenowe w ramach budowy Farmy Fotowoltaicznej.

raport oddziaływania

Firma EKO-KONSULT przeprowadziła kolejne badania terenowe na potrzeby planowanej instalacji fotowoltaicznej z towarzyszącą infrastrukturą w powiecie białobrzeskim.

Specjaliści z EKO-KONSULT po zebraniu niezbędnych danych terenowych będą odpowiedzialni za opracowanie dokumentacji w ramach wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej/ wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o mocy nominalnej do 1 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Instalacja elektrowni fotowoltaicznej w gm. Zakrzew będzie produkowała energię elektryczną z energii słonecznej i wprowadzała ją do sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa.

raport

EKO-KONSULT kolejny raz bierze udział w przygotowaniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w powiecie słubickim.

Firma EKO-KONSULT jest odpowiedzialna za określenie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na obszarze nieruchomości położonej w powiecie słubickim.

 

 

 

Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zespołu domów jednorodzinnych.

raport ooś

Firma EKO-KONSULT przeprowadziła badania terenowe w ramach przygotowania Raportu z Oceny Oddziaływania na Środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zespołu domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Długie na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.

Zadanie obejmuje analizę oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na Obszar Chronionego Krajobrazu „1 – Puszcza Drawska”,  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 i Obszar Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 projektowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Długie na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, a także na chronione gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska przyrodnicze w najbliższym otoczeniu i na terenie samej inwestycji.

EKO-KONSULT jest koordynatorem Projektu „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich – Infrastruktura i Środowisko.

Realizowany projekt odpowiada na istotny problem corocznych, niemal zupełnych strat w lęgach gatunków ornitofauny uznanych za ginące, wpisanych na krajowe i europejskie czerwone listy i chronione dyrektywą ptasią. Co równie istotne problem dotyczy populacji należących do najważniejszych w zachodniej połowie kraju. Niezbędne jest również zbadanie oddziaływanie na środowisko. Owa dramatyczna sytuacja wynika ze śladowych ilości siedlisk lęgowych. Pisklęta giną tam jako ofiary inwazyjnych gatunków obcych: norki amerykańskiej i szopa pracza lub w wyniku wahań poziomu wód Odry.

Projekt polega na utworzeniu systemu bezpiecznych lęgowisk zapewniających udaną inkubację i wyprowadzenie potomstwa przez minimum 4 gatunki: ostrygojady, rybitwy białoczelne, r. rzeczne i r. czarne na obszarze o długości ok. 90 km. wzdłuż środkowej i dolnej Odry. Pośrednio, na projekcie zyskają również inne, gniazdujące w sąsiedztwie gatunki. Firma Eko-Konsult przygotuje również raport o oddziaływaniu na środowisko dla tego zadania.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaufały naszemu doświadczeniu. Nasza firma została wybrana na prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad prowadzoną inwestycją, polegającą na rewitalizacji linii kolejowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze.

Zadanie realizowane jest na obszarze kilku powiatów, w tym żagańskiego, wolsztyńskiego, grodziskiego oraz poznańskiego i oprócz rewitalizacji infrastruktury kolejowej zadanie polega na przygotowaniu pasów przeciwpożarowych. Celem nadzoru przyrodniczego jest kontrola i nadzór nad wykonywanymi pracami, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi. Ponadto nadzór przyrodniczy ma na celu ograniczenie strat w środowisku.

 

 

Eko-konsult realizuje opracowanie środowiskowe dla Nadleśnictwa Chojna w ramach realizacji projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

nadleśnictwo chojna

Firma Eko-konsult jest odpowiedzialna za przygotowanie monitoringu przyrodniczego – inwentaryzacji przyrodniczej przed realizacją inwestycji w ramach rzeczonego przedsięwzięcia. Zadania będą realizowane dla wszystkich przedsięwzięć należących do działań z zakresu małej retencji, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
Przygotowanie monitoringu, inwentaryzacji w Nadleśnictwie Chojna pozwoli na powtórzenie jej w określonym czasie po zrealizowaniu przedsięwzięcia i dokonanie oceny zmian jakie nastąpiły w środowisku.

Eko-konsult wykonuje przegląd ekologiczny

roboty drogowe

Eko-konsult realizuje zadania mające na celu przygotowanie  przeglądu ekologiczny dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Nowym Sączu. Przegląd ekologiczny jest jednym z instrumentów stosowanych w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko. Przegląd służy zatem głównie wyjaśnieniu, czy konkretna instalacja negatywnie oddziałuje na środowisko i ewentualnie jakie należy podjąć działania w celu zmniejszenia lub całkowitej eliminacji tego negatywnego oddziaływania.

Według definicji ICC (International Chamber of Commerce) przegląd ekologiczny jest systematyczną, udokumentowaną, okresową i celowo przeprowadzaną oceną organizacji, systemu zarządzania i procesów stworzonych w celu ochrony środowiska. Przegląd ekologiczny jest jednym z elementów samo kontroli pod względem ochrony środowiska.Obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego nakładany jest decyzją organu administracji publicznej.

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, czyli aż 1000 na minutę

sadzenie lasu

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, czyli aż 1000 na minutę. Dzięki temu lasów w Polsce przybywa. Obecnie zajmują one ok. 30 proc. powierzchni kraju. Pod tym względem Polska znajduje się na 6. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. W tym roku leśnicy posadzą drzewa na ponad 53 tys. ha. Warto wiedzieć, że w miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 młodych.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Leśnicy odchodzą od monokultur, to oznacza, że dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu udział drzewostanów liściastych od czasów zakończenia II wojny światowej  zwiększył się z 13 proc. do 24 proc. Coraz częściej są sadzone dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

Okres sadzenia to wielkie święto nie tylko dla leśników, ale też dla osób związanych z lasem i przyrodą. Wiele nadleśnictw organizuje wiosenne akcje sadzenia lasu. Można to sprawdzić w lokalnym nadleśnictwie i wspólnie z leśnikami posadzić kolejne pokolenie lasu.

Więcej informacji na temat sadzenia drzew przez Lasy Państwowe

Źródło: Ministerstwo Środowiska

EKO-KONSULT wykonawcą operatu wodnoprawnego

operat

Firma EKO-KONSULT świadczy swoje usługi również w zakresie przygotowania głównych dokumentów warunkujących wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Dokument ten realizowany jest przede wszystkim na potrzeby budowy oczyszczalni ścieków, stacji paliw, różnego typu stawów, pomostów, elementów zagospodarowania przestrzeni wodnej, ujęć wody podziemnej oraz powierzchniowej, korzystania z budownictwa hydrotechnicznego, komunalnego, czy melioracyjnego oraz przebudowy i zmiany koryta rzek czy potoków i wielu innych.

Operat wodnoprawny pozwala na wykonywanie działań, które mają wpływ na stan wód oraz całą gospodarkę wodno-przestrzenną. Dokument wydawany jest przez organy państwowe, a szczegółowe wytyczne warunkowane są przez przepisy prawne. Chodzi dokładnie o 132 artykuł Ustawy Prawo wodne. Pozwolenie wydawane jest w drodze tzw. decyzji administracyjnej. Niezwykle ważne jest bardzo ścisłe trzymanie się wytycznych warunkowanych przez przepisy dotyczące całego kraju i danego regionu. Tylko prawidłowo sporządzona dokumentacja umożliwia uniknięcie zbędnych problemów. Profesjonalnie stworzony operat wodnoprawny to oszczędność czasu, pieniędzy i gwarancja powodzenia każdego przedsięwzięcia związanego z gospodarką wodną.

Aby wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego był rozpatrzony pozytywnie nie może zabraknąć żadnego z kluczowych elementów zawierającego się w operacie, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na wybór profesjonalnej firmy, która dysponuje urządzeniami pomiarowymi i niezbędną wiedzą.

Źródło: Eko-konsult

Jakość powietrza w Polsce

Dopuszczalny, dobowy poziom pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3. Nie należy go mylić ze stężeniem jednogodzinnym, które jest na bieżąco podawane przez stacje monitorujące jakość powietrza. Dnia 8 stycznia poziom informowania dla pyłu zawieszonego  PM10, czyli średnie dobowe stężenie pyłu PM10  wynoszące 200 µg/m3 zostało przekroczone w Jaśle, Nowej Rudzie, Zdzieszowicach, Krakowie, Skawinie, Kielcach, Nowinach, Nowym Targu, Otwocku i Piotrkowie Trybunalskim natomiast przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10  wynoszącego 300 µg/m3 (średnia dobowa) miało miejsce w Radomsku, Rybniku, Żywcu, Zabrzu, Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim.
Obecnie stężenie pyłu zawieszonego w wielu miejscach w południowej i centralnej Polski przekracza 100 µg/m3 najwyższe stężenia jednogodzinne przekraczające wartość 200 µg/m3 występują w województwach: śląskim (Zabrze, Tychy, Sosnowiec, Rybnik, Katowice, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa), opolskim (Opole, Zdzieszowice, Kędzierzyn Koźle, Olesno) małopolskim (Kraków, Trzebinia, Skawina, Olkusz), dolnośląskim (Legnica, Nowa Ruda, Kłodzko) i łódzkim (Pabianice) nie należy jednak wartości godzinnych bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego a nie jednogodzinnego.
Wysokie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu są wynikiem niesprzyjających warunków meteorologicznych (brak wiatru, brak opadów i niska temperatura powietrza) i powiązanej z nimi wysokiej emisji ze źródeł komunalnych (indywidualne kotły grzewcze, kominki) w środkowej i południowej Polsce. Dzisiaj cały obszar kraju będzie w zasięgu wysokiego ciśnienia znad Atlantyku z wyżem znad Rosji.  Pod koniec dnia, północno-zachodnie województwa znajdą się na skraju niżu znad Morza Północnego i tam napłynie cieplejsze powietrze polarno-morskie co prawdopodobnie nie wzrostu stężeń zanieczyszczeń. Temperatura minimalna wyniesie od -21°C w Katowicach, -10°C miejscami na wschodzie, -6°C w centrum Polski co będzie sprzyjało podwyższonym emisjom na tych obszarach. Mając na uwadze, że jutro w centralnej i wschodniej połowie Polski przewidywany jest słaby wiatr i niskie temperatury do  -11°C stan powietrza nie ulegnie znaczącej poprawie.

Znacząca poprawa jakości powietrza jest spodziewana wraz  we wzrostem prędkości wiatru sprzyjającej rozprzestrzenieniu się zanieczyszczeń  od dnia 11 stycznia (godz.  3-6 rano). Około godz. 12 w środę na większości obszaru kraju będzie dominował wiatr o prędkości 5-8 m/s, w tym samym czasie na północy i na zachodzie kraju będzie występował wiatr o prędkości 8-11 m/s, a nawet w województwie dolnośląskim miejscami będzie występował wiatr z prędkością do 14 m/s co powinno znacząco obniżyć stężenia zanieczyszczeń.

Źródło: GIOŚ i Ministerstwo Środowiska

Liczenie nietoperzy

W dniach 7 i 8 stycznia br. w rezerwacie przyrody Nietoperek oraz w obiektach wolnostojących na obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003 odbyło się liczenie nietoperzy, przeprowadzone po raz kolejny przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Koordynatorem i osobą nadzorująca liczenie był dr Tomasz Kokurewicz. W dwu­dnio­wej akcji wzięło udział około 70 osób – chiropterologów z Polski oraz z zagranicy, m.in. z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Finlandii.

Prowadzone od 18 lat w połowie stycznia i realizowane według jednolitej metodyki liczenie hibernujących nietoperzy wynika z planu ochrony rezerwatu przyrody Nietoperek.

Wstępne wyniki tegorocznych badań informują o zimowaniu 34 600 osobników tych ssaków w podziemiach Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (CO MRU), w tym np.:

nocków dużych – 25 800,
nocków rudych – 4 400,
mopków – 700,
gacków brunatnych – 390,
nocków wąsatków/Brandta – 70,
nocków Bechsteina – 17.

Wyniki te potwierdzają, że w rezerwacie przyrody Nietoperek łączna ilość zimujących nietoperzy jest wciąż bardzo duża i przez ostatnie 6 lat utrzymuje się w granicach 35 tysięcy.
Coraz większa wiedza o ilości tych ssaków, które zaadoptowały na swoją „zimową sypialnię” podziemia dawnych obiektów militarnych, oraz informacja o ich składzie gatunkowym stanowi bogaty materiał dokumentacyjny. Dzięki temu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim może sprawnie i odpowiedzialnie zarządzać rezerwatem przyrody oraz prowadzić nadzór nad obszarem Natura 2000 Nietoperek PLH080003, w którym ochronie podlegają cztery gatunki nietoperzy, tj. nocek duży, nocek Bechsteina, nocek łydkowłosy i mopek.
Wyniki kilkunastoletniego ciągu badań nietoperzy zimujących w CO MRU oraz monitoringów tych ssaków prowadzonych na odcinkach autostrady A2 i drogi ekspresowej S3 oraz w koloniach rozrodczych są ważnym materiałem naukowym do oceny wpływu na nietoperze inwestycji zakończonych i realizowanych w województwie lubuskim. Daje to także możliwość podjęcia ewentualnych działań zapobiegawczych czy ochronnych.

Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wlkp.

Dzień Ryby

Dnia 20 grudnia przypada Dzień Ryby, ustanowiony przez Stowarzyszenie Empatia w 2003 r. Święto to ma na celu inspirować do działań związanych z ochroną ryb oraz przyczynić się do postrzegania ich jako istot zdolnych do odczuwania. Obchodzenie tego dnia przed świętami to bardzo dobra okazja do zastanowienia się na temat traktowania ryb, a przede wszystkim karpi.

Ryby stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę współcześnie żyjących kręgowców – bo aż ponad połowę. Różnią się od siebie pod względem budowy zewnętrznej i wewnętrznej, ubarwienia oraz przystosowania do warunków środowiska. Ponad 32 tysiące współcześnie żyjących gatunków opisano naukowo, a co roku naukowcy opisują 100–150 nowych gatunków morskich i nieco więcej słodkowodnych. Szacuje się, że nie odkryto jeszcze co najmniej 5000 gatunków, głównie ryb głębinowych ze strefy klimatu tropikalnego. W Polsce występuje około 120 gatunków.

Ryby nie mają powiek, dlatego nigdy nie zamykają oczu. Pyszczek służy im do wykonywania wielu czynności, które człowiek wykonuje za pomocą rąk. Są to między innymi zdobywanie jedzenia, budowanie schronienia, czy opieka nad potomstwem. Mówi się, że ryby nie mają głosu a tymczasem nie jest to prawdą. Wydają dźwięki, tyle tylko, że nie są słyszalne dla ludzkiego ucha. Żeby można było usłyszeć te dźwięki, musiałyby być specjalnie przetworzone. Podobnie jak człowiek, ryby mają rozwinięte zmysły słuchu, węchu, smaku i dotyku. Dobrze rozwinięty słuch mają karpie, sumy oraz większość ryb żyjących w ławicach. Dobrym węchem odznaczają się rekiny i płaszczki. Skóra ryb jest bardzo delikatna i tak wrażliwa, jak ludzkie oko. Ryby są najstarszymi kręgowcami świata, pojawiły się około 480 mln lat temu. Dział zoologii zajmujący się rybami to ichtiologia. Podczas obchodów Dnia Ryby organizowane są akcje uliczne, podczas których uczestnicy próbują przekonać społeczeństwo, że ryby nie są przedmiotami i czują ból. Protesty często mają formę marszów milczenia lub happeningów. Klub Gaja natomiast zachęca do wypuszczania ryb na wolność.

Źródło: GDOŚ

Przejrzyste zasady wycinania drzew na prywatnej posesji

Celem projektowanej ustawy jest dokonanie zmian dostosowujących regulacje dotyczące wycinki drzew i krzewów. Będą one miały na celu istotne zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb. Nowela przewiduje, że bez zezwolenia będzie można wyciąć drzewa lub krzewy na prywatnej posesji pod warunkiem jednak, że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Obecne przepisy wymagają od właściciela nieruchomości prywatnej wystąpienia do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów rosnących na jego działce, co stanowi nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości.
Stosowanie obecnych restrykcyjnych przepisów nie spełnia swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie wydawane decyzje są pozytywne i zezwalają na usunięcie drzewa i krzewu. Obecna procedura niepotrzebnie obciąża więc zarówno właścicieli nieruchomości, jak i organy administracji.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody zakłada również zmniejszenie administracyjnej kontroli wycinki drzew i krzewów. Podwyższone zostaną m.in. obwody drzew, co do których nie ma obowiązku zdobycia zezwolenia, a także obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie.
Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.
Dodatkowo wprowadzone zostaną zmiany umożliwiające gminom określanie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, co oznacza, że uzyskają one realny wpływ na poziom swoich dochodów z tytułu opłat. Stawki opłat nie mogą przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów.
Celem projektowanej ustawy jest również umożliwienie zachowania na terenie lasów oraz w ich sąsiedztwie wszystkich elementów środowiska we właściwym stanie ochrony, w szczególności gatunków będących przedmiotem zainteresowania UE i chronionych gatunków ptaków.
Nowelizacja zakłada przede wszystkim przeniesienie kompetencji do regulowania spraw związanych z wycinką drzew i krzewów na poziom lokalny. Ma to na celu umożliwienie gminom samodzielne i jak najpełniejsze kształtowanie polityki ochrony zadrzewień i zakrzewień na swoim terenie.
To do samorządów będzie należała decyzja, czy zliberalizować zasady ochrony zadrzewień, czy wręcz przeciwnie – zaostrzyć je, aby objąć ochroną obiekty cenne przyrodniczo, którą są jej wizytówką.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Przekształcenie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa

sosna

Firma Eko-Konsult przygotowuje niezbędną dokumentację wraz z oceną środowiska przyrodniczego w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na terenie województwa Mazowieckiego.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153, z późn. zm.) zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. Dopuszczalność zmiany lasu na użytek rolny uzależniona jest od decyzji organów wymienionych w art. 13 ust. 3 ustawy o lasach. W przypadku lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta, natomiast w stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
Ciężar wykazania, że zaistniały szczególnie uzasadnione potrzeby, spoczywa na właścicielu lasu, a zaistnienie tej przesłanki podlega ocenie starosty lub dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
Decyzja dotycząca zmiany lasu na użytek rolny ma więc charakter decyzji uznaniowej. Jednakże właściwy organ, działając w ramach uznania administracyjnego, powinien wszechstronnie i dokładnie zbadać wszystkie okoliczności faktyczne, mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W tym nie wystarczy wykazanie potrzeb po stronie właściciela. Konieczne jest udowodnienie ich szczególnego charakteru.
Obowiązkiem właściwego organu jest zebranie kompletnego materiału dowodowego dotyczącego wszystkich okoliczności faktycznych, mających znaczenie prawne w sprawie, a więc w tym przypadku okoliczności faktycznych co do wystąpienia przesłanki warunkującej zmianę lasu na użytek rolny. Ocena wydawana przez starostę w przedmiocie istnienia uzasadnionych potrzeb właściciela lasu nie może być dowolna, gdyż podlega regułom art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), zgodnie z którym decyzja musi uwzględniać w równej mierze słuszny interes strony, jak również interes społeczny.

Warto zapoznać się z interpelacją Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w tej sprawie.

Raport nt. gospodarki cyrkularnej

reconomy_konferencja
gospodarka recyrkulacyjna

Opublikowany przez Koalicję „RECONOMY” raport pt. „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse” mówi o tym w jaki sposób możemy rozwijać się w sposób zrównoważony, dzięki wykorzystaniu potencjału odpadów. Gospodarka cyrkularna to zyskująca na popularności koncepcja zakładająca racjonalne zagospodarowanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać użyte ponownie. Autorzy raportu opisują w jaki sposób realizować jej wizję i jakie konkretne działania należy podjąć, by efektywnie oraz w odpowiedzialny sposób zarządzać odpadami. Podkreślają znaczenie oraz korzyści jakie przyniesie wdrożenie tego modelu gospodarki. Uwagę poświęcają tematom konsumpcji, świadomości ekologicznej oraz upcyklingu, czyli twórczego zagospodarowania odpadów. Wskazują również wybrane przykłady dobrych praktyk na rzecz realizacji gospodarki obiegu zamkniętego. Partnerami głównymi raportu są IKEA oraz Stena Recycling, a Partnerami wspierającymi Rekopol i Carlsberg Polska.
Raport dostępny jest do pobrania pod linkiem:
http://reconomy.pl/pl/koalicja-aktualnosci/raport-w-kierunku-gospodark…

Źródło: srodowisko.pl

Rzecznik TS UE opublikował opinię w sprawie ścieków jako źródła energii odnawialnej

sad_mlotek
energia odnawialna

Zgodnie z opublikowaną opinią rzecznika Trybunału Sprawiedliwości UE naturalny lub sztuczny charakter cieku wodnego jest bez znaczenia, a za energię ze źródeł odnawialnych można uznać energię wytworzoną przez elektrownię wodną wykorzystującą i wodę rzeczną, i ścieki. Wyjątek stanowi energia z elektrowni pompowych, której nie można uznać za pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Rzecznik generalny TS Manuel Campos Sanchez-Bordona przyznał, że dla celów unijnej dyrektywy wszelkie rodzaje hydroenergii należy co do zasady uznać za energię ze źródeł odnawialnych niezależnie od tego, czy została ona wytworzona z wykorzystaniem spadku sztucznych cieków wodnych, czy też cieków naturalnych.
Oznacza to, że przepis krajowy, który wprowadza rozróżnienie pomiędzy naturalnym i sztucznym zbiornikiem wodnym, jako kryterium służącym do uznania energii za pochodzącą lub nie ze źródeł odnawialnych, nie jest zgodny z przepisami UE. Opublikowana we wtorek opinia rzecznika Trybunału dotyczy sprawy polskiego przedsiębiorcy, który w latach 2004-2014 miał koncesję na prowadzenie zakładów wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Pozwolenie to obejmowało dwie niewielkie elektrownie biogazowe i małą elektrownię wodną (0,160 MW). Elektrownia wodna zlokalizowana była na zrzutach ścieków z innego zakładu (w tym wypadku PKN Orlen), niezajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej. Właściciel elektrowni jeszcze w 2013 r. zwrócił się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z wnioskiem o przedłużenie koncesji. Ten odmówił jednak przyznania koncesji na elektrownię wodną, argumentując, że zgodnie z zapisami krajowego prawa energetycznego jedynie elektrownie wodne wykorzystujące energię pozyskiwaną z fal, prądów, pływów morskich i spadków rzek mogą być uznane za wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorca wniósł apelację do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Czekamy więc na wyrok Trybunału Sprawiedliwości.

Źródło: igwp.org.pl  

Jak dokarmiać ptaki?

karmnik-dla-ptakow
dokarmianie ptaków

Pierwszy mróz i śnieg to sygnał, że czas wywiesić karmniki. Warto jednak wiedzieć jak mądrze dokarmiać, aby nie zaszkodzić ptakom. Dokarmianie ptaków to duża odpowiedzialność. Jeśli jest źle zorganizowane może ptakom bardziej zaszkodzić niż chłód czy głód. Przypominamy o czym należy pamiętać decydując się na dostarczanie ptakom dodatkowego pożywienia zimą. Dokarmianie najlepiej rozpocząć nie wcześniej niż po pierwszych opadach śniegu, bo dopiero wtedy zdobywanie pożywienia staje się utrudnione. Ptaki szybko przyzwyczajają się do miejsca dokarmiania, ważne jest też konsekwentne i regularne wykładanie karmy. Trzeba pamiętać także o systematycznym czyszczeniu karmnika i usuwaniu z niego niezjedzonych resztek i odchodów ptaków. Aby nie dopuścić do przenoszenia chorób między gatunkami oraz zadbać o własne bezpieczeństwo, należy sprzątać karmnik zawsze w rękawiczkach. Pokarm musi być świeży, naturalny, bez dodatku soli i przypraw. Ptaków nie wolno karmić zepsutym jedzeniem, czy resztkami ze śmietnika, bo pleśń może im tak samo zaszkodzić jak ludziom.
Czym karmić poszczególne gatunki?
– drobne ptaki wróblowate, czyli wróble, sikory, kowaliki, dzwońce czy trznadle najlepiej karmić mieszanką nasion: słonecznika, konopi, prosa, pszenicy, owsa albo płatków owsianych – część z nich można wyłuskać, inne pozostawić w łupinach;
– większe gatunki ptaków, takie jak sierpówki, gołębie, kawki czy gawrony należy dokarmiać większymi nasionami, np. pszenicą, grubą kaszą oraz pokrojonym w kostkę czerstwym białym pieczywem;
– dla sikor i dzięciołów można powiesić kawałki niesolonej, surowej słoniny, ale nie może ona wisieć dłużej niż dwa tygodnie;
– kosy lub kwiczoły chętnie zjedzą pokrojone jabłka, owoce rokitnika, jarzębiny, borówki, albo rodzynki czy suszone morele;
– ptaki wodne, takie jak kaczki czy łabędzie można dokarmiać tylko w czasie silnych mrozów – najlepiej ziarnami zbóż, drobno pokrojonymi warzywami czy kukurydzą.

Oprócz regularnego dokarmiania i wykładania smacznego jedzenia ważne jest też bezpieczeństwo skrzydlatych. Na zawieszenie karmnika należy wybrać miejsce zaciszne, osłonięte od wiatru, np. za ścianą domu lub szpalerem krzewów. Ptaki muszą mieć do niego łatwy dostęp i zapewnioną drogę ucieczki np. przed innymi większymi gatunkami albo przed kotem. Karmnik powinien mieć duży skośny dach chroniący przed śniegiem i deszczem. Namoczone ziarna i chleb szybko pleśnieją, a zjedzenie przez ptaka zepsutego pokarmu może spowodować zaburzenia pracy przewodu pokarmowego. Dokarmianie najlepiej zakończyć wczesną wiosną, najczęściej na początku marca, kiedy ptaki są już w stanie łatwo zdobyć samodzielnie pożywienie.

Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Ptasia grypa nie jest groźna dla ludzi

ptasia_grypa
ptasia grypa

„Ptasia grypa to wirus, który nie jest szkodliwy dla zdrowia i życia człowieka, a jednocześnie jest morderczy dla zamkniętych hodowli drobiu” – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska podczas briefingu prasowego, który odbył się 5 grudnia 2016 r. Minister Szyszko zwrócił uwagę, że wirus ptasiej grypy towarzyszy dziko żyjącym ptakom. „Ptaki wykluwają się z jaj, żyją, chorują, zdrowieją i w końcu zdychają. Ten wirus związany jest z tymi ptakami, które występują w Polsce na stałe, jak również z tymi, które migrują” – powiedział. Minister środowiska zaznaczył także, że ptasia grypa powoduje znaczące szkody dla zamkniętych hodowli drobiu, gdzie panują specyficzne warunki.

„W ramach tego, aby produkować jak najtaniej i jak najszybciej, opracowano technologie, które zmierzają ku temu, żeby uzyskiwać duży zysk, hodując w zamkniętych pomieszczeniach, klatkach, przy stałej temperaturze i wilgotności oraz przy karmieniu paszami opartymi o genetycznie modyfikowane organizmy. I w tych miejscach ta choroba dziesiątkuje, powodując ogromne straty dla producentów” – dodał.
Minister środowiska podkreślił również, że najlepszą metodą eliminowania ogniska ptasiej grypy, jest usunięcie chorego stada, w którym wykryto wirusa. „Musimy zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby. Trzeba błyskawicznie wyeliminować to stado, które zostało zarażone. Należy również pomóc tym, którzy ponoszą straty, czyli hodowcom” – powiedział minister Szyszko.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Spotkanie w sprawie ograniczenia szkód powodowanych przez bobry

bobry
szkody bóbr

7 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie z inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, na którym omówiono zagadnienia związane z zastosowaniem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor Fiber.

Zarządzenie weszło w życie 30 listopada 2016 r. i obowiązuje na trenie województwa lubuskiego. Ma na celu ograniczenie uciążliwości powstających na styku działalności gospodarczej człowieka i obecności gatunku chronionego, jakim jest bóbr. Podczas spotkania zwrócono uwagę na istotne zapisy dotyczące obszarów działania zarządzenia i zakresu szkoleń myśliwych. Osobami upoważnionymi do realizacji tego zarządzenia są myśliwi zrzeszeni w PZŁ .

W celu sprawnego reagowania na potrzeby osób poszkodowanych dopuszczone zostały dwa rozwiązanie polegające na:

– możliwości zgłoszenia potrzeby wykonania redukcji bezpośrednio u myśliwych lub w kołach łowieckich,
– zgłoszenie do RDOŚ – w formie dotychczasowej (zarządzenie ogranicza do minimum czynności formalne).

Czynności wykonywane na podstawie zarządzenia nie są objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej.

Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Mniej odpadów na składowiskach

plastikowe-butelki
gospodarka odpadami

Polska w rankingu poziomu recyklingu państw UE klasyfikuje się dużo poniżej średniej unijnej. Ministerstwo Środowiska pracuje nad rozwiązaniami, które zmniejszą liczbą odpadów trafiających na wysypisko i zachęcą mieszkańców do bardziej efektywnej segregacji. „Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, w wyniku której bezpowrotnie tracone są cenne surowce  wtórne. Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska regulacje mają sprawić, aby na wysypiska trafiało ich jak najmniej” – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, w odniesieniu do wysokości stawek opłat za składowanie odpadów. To kolejny krok, który ma na celu wspieranie efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obecnie w Polsce poziom recyklingu odpadów komunalnych wynosi zaledwie 32% i znacznie odbiega od średniej UE (Niemcy 63,8%, Austria 56,3%, Belgia 55,1%, Szwajcaria 53,5%.) Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę stawek opłat za składowanie wybranych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać na składowisko, takich jak:

odpady komunalne (w szczególności zmieszane),
odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych
zużyte baterie i zużyte akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady opakowaniowe, w tym m.in.: opakowania z tworzyw sztucznych, metali i szkła. Stanowią one cenny surowiec, który zamiast na trafić na wysypisko, może być powtórnie wykorzystany.

Zmiany  dotyczą 87 rodzajów odpadów (spośród 919) i wejdą w życie w 2018 roku.
Zmiana stawek opłat będzie stopniowa – w 3-letniej perspektywie czasowej (do roku 2020). Docelowa stawka opłaty w roku 2020 wyniesie 270 zł za umieszczenie 1 tony odpadów na składowisku.

W ocenie ministerstwa wprowadzenie nowych stawek zapewni zwiększenie recyklingu odpadów a tym samym zachęci odbiorców do bardziej efektywnej segregacji odpadów na cztery a nie na dwie frakcje (suche mokre). Zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 roku musi osiągnąć 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Osiągnięty naszym kraju w 2015 r. poziom recyklingu ww. 4 frakcji wyniósł tylko 26%. Ponadto nowe regulacje będą sprzyjały prawidłowym zachowaniom podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami i będą przeciwdziałały składowaniu na wysypiskach odpadów niebezpiecznych dla środowiska  np. elektrośmieci.
Opłata za składowanie odpadów jest ponoszona przez podmiot zarządzający składowiskiem. Dotyczyć będzie zatem przedsiębiorców kierujących do składowania odpady, które w ogóle nie powinny trafić na wysypiska.
Projektowana regulacja nie będzie mieć bezpośredniego przełożenia na opłaty ponoszone przez obywateli za odbiór śmieci. W przypadku gmin, w których mieszkańcy osiągają bardzo dobre wyniki w zakresie selektywnego zbierania odpadów, opłata nie będzie mieć nawet pośredniego przełożenia na budżet gospodarstw domowych. „Ważne jest prawidłowe zarządzanie przez gminy gospodarką odpadami komunalnymi oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców w selektywne zbieranie odpadów. Takie działanie ma także kluczowe znaczenie  dla zmniejszenia marnotrawstwa surowców w naszym kraju” – mówi wiceminister Mazurek.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Inwentaryzacja i ekspertyza dendrologiczna drzew rosnących na terenie gminy Witnica

Loga akcji Ratujmy aleje

Firma Eko-Konsult wykonała inwentaryzację i ekspertyzę dendrologiczną drzew rosnących na terenie gminy Witnica. Ocenę stanu zdrowotnego oraz statyki drzew, dokonano na podstawie kompleksowej diagnostyki dendrologicznej, opierając się na informacjach zebranych w „Inwentaryzacji”, a także o dodatkowe dane o każdym drzewie określone w terenie metodą wizualną.

Prace wykonano w dwóch etapach, terenowym i studyjnym. Dokładną lokalizację każdego drzewa w terenie podano opisowo, graficznie (mapa lub plan terenu) oraz przy pomocy współrzędnych geograficznych GPS. Wykonano pomiary parametrów drzewa takich jak: obwód pnia na wysokości 130cm, wysokość mierzona przy pomocy dalmierza, średnice korony, mierzone z 4 stron świata. Dokonano sprawdzenia warunków siedliskowych w rejonie rzutu korony drzewa. Dokonano pomiaru poziomu kwasowości gleby (pH), przez pobranie próbek gleby na głębokości 10cm w bezpośrednim otoczeniu drzewa, a następnie mierzono pH za pomocą kwasomierza glebowego z płynem Helliga. Sprawdzono rodzaj pokrycia terenu oraz stopnia jego „ubicia”.
Zrealizowano również badanie statyki drzewa, gdzie brano pod uwagę przede wszystkim takie cechy jak: stopień odchylenia od pionu, rozmieszczenie i kształt korony, stan techniczny drewna w pniu i konarach konstrukcyjnych.
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami dotyczącymi roli drzew w naszym otoczeniu.

Wykorzystanie informacji o środowisku

środowisko
460640855

Informacja o środowisku i jego ochronie to nie tylko zestawienia, tabele i kopie dokumentów. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu wielu osób i instytucji ogromna ilość tych danych ma swoje odzwierciedlenie w szczegółowych mapach, usługach internetowych i aplikacjach.
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska od początku swojej działalności przywiązują dużą wagę do zapewniania wszystkim zainteresowanym jak najszerszego dostępu do danych o środowisku i jego ochronie. Idea ta przyświecała GDOŚ w czasie tworzenia Geoserwisu, witryny interaktywnych map, która udostępnia różnorodne dane przestrzenne związane ze środowiskiem i jego ochroną w Polsce.
Geoserwis prezentuje dane przestrzenne dotyczące form ochrony przyrody w Polsce, w tym ich granice i położenie z dokładnością do działki ewidencyjnej. Dzięki prostej wyszukiwarce można szybko i łatwo sprawdzić zarówno lokalizację danego obszaru chronionego, jak też dowiedzieć się jak daleko od miejsca zamieszkania czy planowanej inwestycji znajdują się obszary objęte ochroną czy pomniki przyrody.
W serwisie mapowym zamieszczone są też m.in. mapy akustyczne prezentujące poziom hałasu w pobliżu dróg i linii kolejowych, lokalizacje ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt, położenie obiektów turystycznych w lasach (m.in. miejsca biwakowe, parkingi leśne, ścieżki dydaktyczne i szlaki turystyczne) oraz obiektów geoturystycznych z opisami.

Ponadto w ramach Geoserwisu zostały utworzone usługi internetowe według otwartych standardów Open Geospatial Consortium. Dzięki nim wszystkie zainteresowane osoby mogą pobrać dane przestrzenne dotyczące form ochrony przyrody na swoje komputery i na wybranym przez siebie oprogramowaniu dowolnie je analizować i przetwarzać. Dodatkowe informacje na temat udostępnionych danych znajdują się w serwisie internetowym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Dane o środowisku i jego ochronie, dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych, pozwalają również na sprawną realizację działań urzędów i instytucji.
Ciekawym przykładem takiego podejścia jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z Bydgoszczy, gdzie wdrożony został System Zarządzania Ochroną Przyrody. Jest to narzędzie informatyczne, które ułatwia zarządzanie działaniami ochronnymi, realizowanymi w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Aplikacja gromadzi wszelkie dane i dokumenty związane z realizacją działań ochronnych, które wynikają z dokumentów planistycznych dotyczących poszczególnych obszarów, przez co wspomaga nadzór nad ich wykonaniem. Dzięki temu narządzie wspiera m.in. planowanie działań ochronnych, proces pozyskiwania środków finansowych i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez podmioty zewnętrzne. Dodatkowo aplikacja daje możliwość wykonania zestawień oraz analiz, co znacznie ułatwia udostępnianie informacji zgromadzonych w systemie.

Obecnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy sprawuje nadzór nad realizacją ok. 900 różnych działań ochronnych. W najbliższym czasie, w wyniku ustanowienia kolejnych dokumentów planistycznych, liczba zaplanowanych działań wzrośnie.

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji na terenie KSSSE w Kostrzynie nad Odrą

kssse-kostrzyn

Kolejnym krokiem jaki podjęła firma EKO-KONSULT jest przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Raport jest elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, która może być częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport o oddziaływaniu na środowisko, powinien zawierać informacje zgodne z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

 

Ocena lokalizacji przedsięwzięcia na terenie KSSSE w Kostrzynie nad Odrą

kssse-kostrzyn

Firma EKO-KONSULT przeprowadziła na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ocenę Lokalizacji dla planowanej inwestycji. Ocena lokalizacji (tzw. screening)  to nic innego jak kwalifikacja przedsięwzięcia, służąca w konsekwencji stwierdzeniu przez właściwy organ, czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziaływającego na środowisko jest konieczne. Po przeprowadzeniu stosownych badań w terenie i zebraniu dostępnych materiałów, procedura screeningu kończy się wydaniem stosownego postanowienia.

 

O ochronie Bałtyku w Estonii

baltyk_news

Od 7 do 11 listopada w Tallinnie odbywa się 5. spotkanie grupy HELCOM State & Conservation (wcześniej: HELCOM HABITAT), zajmującej się ochroną przyrody i monitoringiem w ramach Konwencji Helsińskiej. W wydarzeniu uczestniczą pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przedstawiciele krajów bałtyckich omawiają m.in. następujące tematy:
– sfinalizowanie Rekomendacji dotyczącej ochrony zagrożonych siedlisk,
– przygotowanie działań dla najbardziej zagrożonych gatunków morskich,
– weryfikacja Rekomendacji dotyczącej ochrony fok w Morzu Bałtyckim,
– rozwój bazy danych Morskich Obszarów Chronionych HELCOM,
– wzmocnienie międzynarodowej współpracy pomiędzy instytucjami zarządzającymi przygranicznymi morskimi obszarami chronionymi,
– kartowanie obszarów ważnych dla ptaków morskich oraz tras ich migracji,
– zaplanowanie aktualizacji Czerwonych List Gatunków Bałtyckich.

W spotkaniu biorą udział pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (ochrona przyrody), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring), Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (rybołówstwo, inwestycje) oraz Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawił propozycję działań jakie mogłaby podjąć grupa HELCOM State & Conservation w oparciu o wyniki ubiegłorocznego seminarium dotyczącego zarządzania morskimi obszarami chronionymi, zorganizowanego przez Komisję Europejską w Saint Malo. Dokument ten spotkał się z uznaniem grupy i zaproponowano również aby zaprezentować go na najbliższym spotkaniu grupy HELCOM FISH oraz Marine Expert Group, która działa przy Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na temat prac grupy HELCOM State & Conservation znajduje się na stronie internetowej Komisji Helsińskiej.

Źródło: GDOŚ

 

O ochronie ptaków w Budapeszcie

ptaki_news

Od  7 do 9 listopada 2016 r. w Budapeszcie obywa się 7 Międzynarodowa Konferencja o Ochronie Ptaków. Podczas spotkania poruszane są kwestie dotyczące zagrożeń dla ptaków ze strony linii energetycznych oraz zjawisko trucia ptaków. Zaplanowane zostały także zajęcia terenowe do ośrodka rehabilitacyjnego 'Centrum Orła’. W konferencji bierze udział przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz zebranie międzynarodowych i krajowych inicjatyw dotyczących najważniejszych problemów związanych z ochroną ptaków. Konferencja  to jednocześnie zamknięcie projektu LIFE Helicon ( www.imperialeagle.hu) oraz wydarzenie otwierające projekt LIFE PannonEagle.

Linie elektroenergetyczne stanowią poważne zagrożenie właściwie dla wszystkich gatunków ptaków lotnych. Jednak największe niebezpieczeństwo grozi ptakom wędrującym nocą, w stadach. Narażone są w szczególności ptaki duże, ciężkie, mające ograniczone możliwości manewrowania. Istnieją trzy podstawowe typy zagrożeń dla ptaków ze strony linii i sieci elektrycznych: porażenie prądem, kolizje oraz zmniejszenie dostępności obszarów wykorzystywanych jako miejsca postoju i zimowiska.

Śmiertelność powodowana porażeniem prądem notowana jest głównie w przypadkach, gdy mamy do czynienia ze źle zaprojektowanymi słupami sieci średniego napięcia. Zagrożone są te gatunki ptaków, które wykorzystują takie słupy jako miejsca odpoczynku, noclegu lub gniazdowania, czyli w szczególności bociany, sowy, ptaki szponiaste, a także gołębiowate czy krukowate.

Do bezpośredniej kolizji, czyli zderzenia ptaków z przewodami elektroenergetycznymi dochodzi natomiast głównie w warunkach słabej widoczności, o świcie lub zmierzchu, przy zachmurzeniu, opadach albo nocą. W wyniku wypadków z udziałem ptaków może również dojść do uszkodzeń instalacji technicznych linii energetycznych.

Ze zmniejszeniem dostępności obszarów wykorzystywanych przez ptaki jako miejsca postoju i zimowiska mamy zwykle do czynienia w sytuacji, gdy linie przecinają otwarte przestrzenie oraz siedliska ptaków (np. obszary wodno-błotne).

W 2004 r. Stały Komitet Konwencji Berneńskiej zatwierdził rekomendację nr 110 (2004), dotyczącą zminimalizowania negatywnego wpływu nadziemnych urządzeń elektroenergetycznych (linii elektroenergetycznych) na ptaki. Zostały również opracowane praktyczne wytyczne w tym zakresie zawarte w przewodniku.

Z tekstem rekomendacji można zapoznać się na stronie Rady Europy

Na prośbę Sekretariatu Konwencji Berneńskiej opracowano także informację na temat wdrażania powyżej rekomendacji w Polsce. Wdrażanie rekomendacji Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej nr 110(2004) w Polsce.

Trucie ptaków to równie poważny problem. Celowe trucie ptaków trudno określić inaczej jak barbarzyństwo i to w kilku wymiarach. Zwierzę ginie w męczarniach, uszczupla się populacja danego gatunku. Ale jest też inny wymiar tego zjawiska – w jednej chwili nieświadome czy też złośliwe działanie kogoś  niweczy często wieloletni trud wielu ornitologów i ludzi zajmujących się ochroną przyrody.

Wszystkie zranione w ten sposób ptaki, czy w każdy inny należy przetransportować do ośrodka rehabilitacji zwierząt. Jest to miejsce, w którym  prowadzone jest leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Lista wszystkich ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce znajduje się w serwisie internetowym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Źródło: GDOŚ

 

Dotacje na gospodarkę odpadami komunalnymi

smietniki

31 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z PO IiŚ przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Budżet dwóch ogłoszonych pod koniec września naborów dla działania 2.2 wynosi w sumie 2,7 mld zł. Konkursom będą towarzyszyły szkolenia i konsultacje dostępne dla potencjalnych beneficjentów.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłoszono nabór na dofinansowanie projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów (1 typ z budżetem 1,6 mld zł) oraz projekty dotyczące tylko instalacji do termicznego przekształcania odpadów (na 3 typ przewidziano 500 mln zł).

Z kolei dla 2 typu projektów, tj. projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów przewidziano oddzielny nabór. W ramach konkursu przedsięwzięcia podzielono na inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz inwestycje dotyczące innych elementów niż PSZOK. Tutaj do rozdysponowania będzie 600 mln zł, przy czym 200 mln zł dla inwestycji dotyczących PSZOK, a dla pozostałych 400 mln zł.

Poziom współfinansowania projektów w ramach Działania 2.2 wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Adresatami, uprawnionymi do składania wniosków w konkursie, są jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 31 października do 30 grudnia 2016 r. za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie na stronie: http://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował cykl bezpłatnych szkoleń, połączonych z konsultacjami, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 2.2. Szkolenia planowane są w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie w dniach: 20 października, 10 listopada i 8 grudnia 2016 r. Informacje organizacyjne w tej sprawie będą opublikowane na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

Szczegóły naborów dla Działania 2.2:

– 1 i 3 typ projektów:

link do przekierowania

– 2 typ projektów:

link do przekierowania

 

Nagrody „EKOpozytyw MAZOWSZA” rozdane

ekopozytyw2016

Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska, wziął udział w rozdaniu nagród w ramach III edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał nagrody 38 najlepszym beneficjentom współpracującym z Funduszem w 2015 r. Wydarzenie odbyło się 25 października 2016 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Wiceminister Mazurek podkreślił istotę promowania i nagradzania proekologicznej działalności, zarówno instytucji samorządowych jak i stowarzyszeń czy fundacji.
„Ochrona środowiska naturalnego i kształtowanie właściwych postaw proekologicznych rozpoczyna się na poziomie lokalnym” – powiedział wiceminister.
Mazowieckie instytucje na przestrzeni ponad 22 lat działalności WFOŚiGW w Warszawie otrzymały z jego środków ponad 4,2 mld zł na finansowanie zadań proekologicznych. „W 2015 r. Fundusz podpisał ponad 1600 umów na realizację różnorodnych zadań proekologicznych, dzięki którym udało się osiągnąć konkretne efekty. Możliwa była m.in. poprawa stanu środowiska Mazowsza i tym samym życia mieszkańców województwa mazowieckiego” – podkreślił Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Celem konkursu jest promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu województwa mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza.
Laureaci konkursu

O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 10 kategoriach tematycznych rywalizowało łącznie 42 Beneficjentów. Dziewięć nagród finansowych wraz ze statuetkami trafiło do gmin Belsk Duży, Dębe Wielkie, Kołbiel, Ożarów Mazowiecki, Grójec, powiatu mińskiego, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Towarzystwa Ochrony Siedlisk „ProHabitat” z siedzibą w Białymstoku. Kapituła Konkursowa przyznała również 29 wyróżnień.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 

Komisja Europejska pracuje nad zmianami w rozporządzeniu EMAS

flaga_1_news_image_big_gallery

Komisja Europejska przedstawiła do publicznych konsultacji projekty zmienionych załączników I, II oraz III do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE. Zmiany wynikają z przyjęcia nowej normy ISO 14001:2015.
Zaproponowane zmiany oraz procedury ich wdrożenia są przedmiotem dyskusji, które odbywają się podczas spotkań Forum EMAS, w których biorą udział przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Spotkanie odbywa się w dniach 26-27 października 2016 r. w Tallinie w Estonii. Polskę reprezentuje Maciej Krzyczkowski, Radca Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Dyskutowane zmiany do rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS mają istotne znaczenie, ponieważ dotyczyć będą załączników zawierających zasadnicze wymagania systemów zarządzania środowiskowego funkcjonujących w organizacjach zarejestrowanych w EMAS. Załącznik I zawiera zakres wstępnego przeglądu środowiskowego, załącznik II wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego oraz dodatkowe zagadnienia, które organizacje wdrażające EMAS mają uwzględnić. Załącznik III zawiera wymagania dotyczące wewnętrznych audytów środowiskowych.  Zmiany w załącznikach w szczególności wynikają z konieczności dostosowania wymagań EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.
Konsultacje społeczne prowadzone przez Komisje Europejską potrwają do 16 listopada br.
Wszystkie strony zainteresowane mają możliwość zapoznania się z propozycjami zmian w załącznikach oraz przesłania bezpośrednio do Komisji Europejskiej swoich uwag.
Wszystkie niezbędne informacje o konsultacjach oraz projekty załączników znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z projektami oraz w razie uwag przekazanie ich bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

Źródło: RDOŚ Gorzów Wlkp.

 

Ogólnopolska inwentaryzacja dzików

W całej Polsce trwa inwentaryzacja dzików, prace zakończą się już za dwa tygodnie. Liczenie zwierząt ma m.in. związek z doniesieniami o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF). Liczenie już trwa w kilku regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, m.in. w Białymstoku, Gdańsku i Krakowie. Tylko na terenie białostockiej dyrekcji LP inwentaryzacja będzie prowadzona w 31 nadleśnictwach – 22 położonych na terenie województwa podlaskiego oraz dziewięciu województwa warmińsko-mazurskiego. Zgodnie z decyzją dyrektora generalnego LP akcja liczenia dzików odbywa się w tym samym okresie we wszystkich nadleśnictwach jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Liczenie odbywa się na co najmniej 10 proc. powierzchni leśnej nadleśnictw oraz na wybranych fragmentach upraw kukurydzy i innych siedlisk chętnie zajmowanych przez te zwierzęta jesienią. W prace związane z inwentaryzacją jest zaangażowanych prawie 35 tys. osób – leśników, członków Polskiego Związku Łowieckiego, a także osób z jednostek podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyniki inwentaryzacji mają być znane już na początku listopada. Natomiast jak wynika z szacunków przedstawionych przez Stację Badawczą w Czempiniu, jednostkę podlegającą Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, na terenach leśnych bytuje niemal 230 tys. dzików. Jednak po wiosenno-letnim okresie ich liczba może być znacznie wyższa. Obecnie dziki w ciągu roku wyprowadzają nawet po trzy mioty (jeszcze kilka lat temu był to jeden miot), a w każdym jest po kilka warchlaków. Ten boom ma związek ze wzrostem powierzchni upraw kukurydzy, która stała się podstawą diety zwierząt.  Zwierzęta coraz częściej wychodzą z lasów czy wiejskich terenów i szukają miejsca w miastach. Według Jana Błaszczyka, naczelnika Zespołu ds. Łowiectwa Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,  tylko w samej Warszawie ich liczba jest szacowana na dwa tys. osobników.

Z roku na rok rośnie liczebność nie tylko dzików, ale także zwierzyny płowej w polskich lasach. Z danych stacji w Czempiniu wynika, że liczba saren, które są najpowszechniejsze wśród zwierzyny płowej, jest szacowana na 860 tys. sztuk. Chociaż jeszcze na przełomie 2010 i 2011 r. było jej ok. 750 tys. sztuk. Podobnie jest z liczebnością jeleni. Według wyliczeń stacji sześć lat temu było nich niecałe 160 tys. osobników, obecnie jest ich ponad 180 tys.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 

Nowe wyzwania dla ochrony i kształtowania krajobrazu

krajobraz_konferencja

W ramach wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska od 2012 r. organizuje coroczne konferencje eksperckie, podczas których omawiane są różne zagadnienia związane z ochroną i zarządzaniem krajobrazem. Tegoroczna, piąta edycja konferencji odbywa się pod hasłem „Nowe wyzwania dla ochrony i kształtowania krajobrazu” i ma szczególny wymiar. Konferencja poświęcona jest przede wszystkim roli krajobrazu w życiu społecznym oraz przygotowaniom do audytu krajobrazowego. Spotkanie otworzył Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który powiedział: „Tegoroczna konferencja nieprzypadkowo odbywa się 20 października”. Tego dnia 2000 roku została podpisania we Florencji Europejska Konwencja Krajobrazowa. Jest ona częścią działań Rady Europy w zakresie ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa, planowania przestrzennego i kształtowania środowiska. Polska ratyfikowała Konwencję 27 września 2004 r., a 1 stycznia 2005 r. weszła ona w życie. Podstawowym celem Europejskiej Konwencji Krajobrazowej jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie współpracy europejskiej w tym zakresie, opartej na wymianie doświadczeń i tworzeniu dobrej praktyki krajobrazowej. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem, dlatego swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium Polski. W celu realizacji zapisów Konwencji, Strony podejmują działania zmierzające m.in. do prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia ludzi, ustanowienie procedur udziału społeczeństwa w procesach planowania i zarządzania krajobrazem oraz uwzględniania kwestii krajobrazowych we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem przestrzenią. Ponadto Strony Konwencji zobowiązane są do identyfikacji, charakterystyki oraz oceny własnych krajobrazów, określenia dla nich celów jakości, a także podnoszenia świadomości społecznej oraz współpracy transgranicznej.

„Chcemy aby zachętą do podejmowania i intensyfikacji działań na rzecz ochrony i planowania krajobrazu, a jednocześnie narzędziem promocji był Dzień Krajobrazu, który od dzisiaj będzie obchodzony co roku 20 października” – podkreślił w swoim wystąpieniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. „Ogłoszone przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska święto ma zwrócić uwagę nas wszystkich na otaczającą przestrzeń. Krajobraz pełni bowiem ważną rolę w codziennym życiu, wpływa na jego jakość, samopoczucie, a nawet zdrowie, a także inspiruje i motywuje do działania” powiedział Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Ochrona i zarządzanie krajobrazem stanowi przedmiot zainteresowania wielu interesariuszy, w związku z tym na konferencję zostali zaproszeni zarówno przedstawiciele instytucji rządowych, regionalnych i samorządowych, jak i przedstawiciele świata naukowego oraz organizacje pozarządowe. Jednym z zagadnień poruszanych podczas spotkania jest projekt rozporządzenia w sprawie sporządzania audytu krajobrazowego. Audyt krajobrazowy to dokument, który zgodnie z tzw. ustawą krajobrazową, musi być obligatoryjnie sporządzony przez samorząd województwa. Celem audytu ma być identyfikacja krajobrazów występujących na całym obszarze województwa, określenie cech charakterystycznych oraz ocena ich wartości. W ramach audytu zostaną również wyznaczone tzw. krajobrazy priorytetowe, czyli obszary szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe.

20 października Dzień Krajobrazu
Mój krajobraz. Współtworzę i chronię
Patronat medialny nad Dniem Krajobrazu objęła TVP3.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Więcej o Dniu Krajobrazu

 

Ochrona przeciwpowodziowa i gospodarowanie wodami na Radzie Ministrów

zasoby_wodne

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły i Pregoły oraz plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Niemna, Łaby, Świeżej, Jarft, Pregoły i Ücker zostały przyjęte przez Radę Ministrów 18 października 2016 r.
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są dokumentami planistycznymi mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego na terenach zagrożonych. Podstawowym elementem planów zarządzania ryzykiem powodziowym są działania służące osiągnięciu wyznaczonych celów, jakie podejmuje się dla ograniczenia ryzyka powodziowego. W ramach PZRP przewidziana jest w szczególności budowa przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych, zwiększenie przepustowości rzek na odcinkach, gdzie wody powodziowe stwarzają zagrożenie w wyniku naturalnych i sztucznych zatorów oraz zapewnienie kompleksowej i dostosowanej do warunków lokalnych ochrony powodziowej. Ponadto obejmują one również wdrożenie systemu informatycznego ostrzegającego przed powodzią, a także zintegrowaną politykę informacyjną i edukacyjną w tym obszarze.

Łączna wartość przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym inwestycji dla całego kraju sięgnęła ok. 11,645 mld zł. Inwestycje są zaplanowane do realizacji w okresie od 2016 r. do 2021 r. Powódź w Polsce, podobnie jak w całej Europie, jest jedną z głównych klęsk żywiołowych, powodujących znaczne straty społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i kulturowe. Występuje praktycznie w każdym regionie Polski. Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego realizowane jest poprzez zintegrowaną politykę w tym zakresie, wynikającą z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne i Dyrektywy Powodziowej.Zarządzanie  zasobami wodnymi w Polsce, w tym poprawa jakości wód odbywa się poprzez dokumenty planistyczne, którymi są: aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) i aktualizacja programu wodno-środkowego kraju (aPWŚK). Koszt realizacji działań służących utrzymaniu dobrego stanu wód lub poprawie stanu wód, zaplanowanych do realizacji w okresie od 2016 r. do 2021 r. w aPWŚK, oszacowano na ok. 27 mld zł. Przyjęte przez Radę Ministrów aPGW zawierają m.in. zaktualizowaną listę inwestycji mogących oddziaływać negatywnie na stan wód w Polsce oraz cele środowiskowe dla części wód i obszarów chronionych, które powinniśmy osiągnąć. Przyjęcie aPGW przez Radę Ministrów pozwoli na uruchomienie środków finansowych przewidzianych dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności UE na lata 2014-2020, które obejmują m.in. realizację działań związanych z gospodarką wodną/wodno-ściekową. Dokumenty te mają również znaczenie dla realizacji projektów związanych z gospodarką wodną oraz żeglugą śródlądową. Zarządzanie zasobami wodnymi służy przede wszystkim planowaniu i koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu ekologicznego wód, poprawę stanu zasobów wodnych oraz redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lub do ziemi.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 

Nowe Prawo wodne a bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

prawo_wodne

Nowe prawo wodne będzie realizowało zadania dające Polakom bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wieloletnie zaniedbania przy realizacji strategicznych z tego punktu widzenia inwestycji prowadzą do powodzi, strat w majątku lub – co gorsza – utraty zdrowia lub życia. Funkcjonujące dotąd rozbicie kompetencyjne nie pomaga w sprawnym zarządzaniu infrastrukturą wodną. Nowa ustawa prawo wodne wychodzi naprzeciw kwestiom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Projekt ustawy prawo wodne zakłada utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, które w imieniu Skarbu Państwa będzie zarządzało wszystkimi wodami publicznymi. To pozwoli na lepsze zarządzanie nie tylko wałami przeciwpowodziowymi, ale także urządzeniami melioracyjnymi. A to w efekcie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obywateli.
„Sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna pokazuje, że mamy wieloletnie zaniedbania w gospodarce wodnej i w dbaniu o infrastrukturę hydrologiczną. Wiele strategicznych inwestycji hydrotechnicznych nie jest realizowanych w sposób kompleksowy, planowy i długofalowy” – powiedział rzecznik ministerstwa środowiska Paweł Mucha.
Jak poinformowali przedstawiciele ministerstwa środowiska, dzięki nowej ustawie będzie możliwe podjęcie działań, które poprawią stan wód, zmniejszą ryzyko powodziowe i poprawią retencję w skali kraju, co będzie szczególnie istotne w okresach susz i powodzi, jakie występują w Polsce. Skomentowali także doniesienia o rzekomych niekontrolowanych podwyżkach cen wody: „Naszym celem nie jest fiskalizm, a proponowane opłaty np. dla niektórych branż są po to, aby zasilać budżet Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, które w sposób kompleksowy i długofalowy będzie zarządzało infrastrukturą wodną” – dodał Paweł Mucha.

Wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski zaznaczył, że nowa instytucja Wody Polskie będzie planowała swój budżet na wiele lat do przodu, a w związku z tym również i inwestycje.
„Obecnie budżet Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest planowany z roku na rok, co utrudnia planowanie i realizację wszelkich inwestycji wodnych. Przykładem tu jest stopień wodny Malczyce, którego budowa się ciągnie wiele lat. W związku z tym, aby uniknąć w przyszłości takich problemów jest potrzebna jedna sprawnie działająca organizacja, jeden zarządca, czyli Wody Polskie, który będzie te wszystkie inwestycje prowadził” – powiedział wiceminister Szweda-Lewandowski. Minister dodał również, że Wody Polskie będą docelowo samowystarczalną instytucją, dotacja budżetowa dla tego organu będzie stopniowo wygaszana. Budowa obiektów przeciwpowodziowych w Polsce trwała dotychczas latami – od kilku do kilkunastu,  w zależności od zakresu i skali przedsięwzięcia.  Każde wstrzymanie finansowania przekładało się na  lata opóźnień w realizacji inwestycji. Sytuację komplikuje także rozdział kompetencji pomiędzy różne szczeble i organy władzy. Doskonałym przykładem jest rzeka Odra, gdzie na granicy województw śląskiego i opolskiego obwałowaniami zarządzają wojewódzkie zarządy melioracji. W miejscowości Kuźnia Raciborska Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych dociągnął prawostronny wał Odry, ale już w Bierawie (okolice miejscowości Księża Łąka) Opolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych tego nie zrobił. Częstszym problemem są także nasypy wzdłuż brzegów, do których nikt się nie przyznaje. Ostatnio taki przypadek wystąpił na rzece Łebie, gdzie konstrukcja ziemna, brana przez mieszkańców za wał przeciwpowodziowy, okazała się bezpańskim nasypem nie spełniającym żadnych norm.

Opłaty za kranówkę mogą wzrosnąć, ale nawet jeśli to się stanie nie będzie to znacząca podwyżka – zapewnia Ministerstwo Środowiska.
„Projekt ustawy Prawo wodne przewiduje dla różnej wielkości miast różne stawki. Maksymalny poziom do jakiego mogą wzrosnąć ceny to do 15 groszy w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców i do 40 groszy za 1 m3 w dużych aglomeracjach miejskich. W wyniku analizy przeprowadzonej w ministerstwie podczas prac nad ustawą, oznacza, że czteroosobowej rodziny jest to wzrost opłat za wodę około 2,5 zł miesięcznie” – mówił wiceminister Szweda-Lewandowski. Po wejściu w życie ustawy Prawo wodne planowane jest powołanie  Krajowego Regulatora Cen Wody. Jego rolą będzie regulowanie cen wody dla odbiorców indywidualnych tak, aby była ona racjonalna i uzależniona od faktycznego kosztu za usługi wodne.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 

Wycinka drzew i krzewów – krok po kroku

wycinka drzew

Chcąc uniknąć problemów z nielegalną wycinką drzew i krzewów powinniśmy zwrócić się z wnioskiem do wójta burmistrza albo prezydenta miasta (względnie konserwatora zabytków – w przypadku terenów objętych „opieką” konserwatora). Wniosek w tej sprawie złożyć może każdy posiadacz nieruchomości. Formalności w tej sprawie reguluje ustawa o ochronie przyrody – art. 86 ust.1

Pamiętaj, że kary za samowolne wycięcie drzew są bardzo wysokie!
Dla przykładu wycinka brzozy o obwodzie pnia 101 cm wynosi 36.704,00 złote!!!
Jeśli chcesz uniknąć problemów z prawem i w konsekwencji zbędnych wydatków – skontaktuj się z nami.
Przygotujemy niezbędną dokumentację, ekspertyzę i przedłożymy w urzędzie w celu uzyskania zgody.

Wycinka drzew – w trosce o lęgi ptaków

sezon lęgowy ptaków

Wycinając drzewa lub krzewy musimy mieć na uwadze ptaki, gdyż najczęściej zamieszkują drzewa i krzewy.  Aby bez przeszkód zrealizować wycinkę drzew i krzewów które są schronieniem ptaków zleć nam ekspertyzę ornitologiczną przed przystąpieniem do prac. Nasi eksperci podpowiedzą kiedy i jak prowadzić prace w terenie, aby działać w zgodzie z prawem o ochronie przyrody i w konsekwencji chronić siedliska ptaków.

Nasi eksperci wykonają niezbędną inwentaryzację ornitologiczną, co pozwoli zrealizować inwestycję zgodnie z przepisami prawa i zasadą zrównoważonego rozwoju, a co najważniejsze z poszanowaniem przyrody.

Pamiętaj, że drzewa i krzewy to miejsca odpoczynku, schronienia i lęgu ptaków oraz nietoperzy! Dlatego też przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką, zamów u naszych ekspertów opinię ornitologiczną.